NeįgaliesiemsKontaktai

Lietuvos nepriklausomybės netenkant

Renginiai
2023 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Steigiamojo Seimo dienai paminėti skirti renginiai. Apskritojo stalo diskusijoje „LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETENKANT: represuoti 1920–1940 m. Lietuvos Respublikos Seimo nariai“ pranešimą skaitė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus vyresnioji patarėja muziejinei veiklai Ramunė Driaučiūnaitė.
Dalintis
Renginio akimirka
2023-05-18
Sovietų represijų mastai prieš valstybės pareigūnus: represuoti 1920–1940 m. Lietuvos Respublikos Seimo nariai, ėję ministrų pareigas.

Nuo 1918 m. lapkričio 11 d. iki 1940 m. birželio 17 d. buvo suformuotas 21 ministrų kabinetas, kuriame skirtingu laikotarpiu atitinkamų ministerijų ministrais dirbo 100 politikų Sovietinės ir nacistinės okupacijos laikotarpiu buvo represuoti 45 buvę 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų kabinetų nariai: 16 – sušaudyta, 10 – mirė kalėjimuose ar lageriuose, 3 – mirė tremtyje, 11 – sugrįžo iš lagerio ar tremties, 5 – kalinti pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu, kilus 1941 m. Birželio sukilimui, išsilaisvino ir pasitraukė į vakarus arba slapstėsi svetimu vardu ir pavarde.

Iš 45 represijas patyrusių ministrų 20 buvo Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Steigiamojo, Pirmojo, Antrojo, Trečiojo ir Ketvirtojo Seimo nariais.

Aleksandras Stulginskis (1885 02 26–1969 09 22) – 1918 m. Vasario 16-osios – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos Vyriausybės II ministrų kabineto ministras be portfelio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės III ministrų kabineto Ministro Pirmininko pavaduotojas, vidaus reikalų, maitinimo ir viešųjų darbų ministras, Lietuvos Respublikos Vyriausybės IV ministrų kabineto žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, Steigiamojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Prezidentas, Trečiojo Seimo Pirmininkas.

1941 m. birželio 7 d. suimtas. Įkalintas Kraslago lagerių grupei priklausančiame Nižniaja Poimos 7-ajame lagerio punkte Krasnojarsko kr. Perkeltas į Kraslago lagerių grupei priklausiusį Tugačo Bolšaja Rečka lagerį, Sajano r., Krasnojarsko kr. Nuo 1942 m. sausio 2 d. kalintas ir tardytas Kansko kalėjime Krasnojarsko kr. 1945 m. išvežtas į Rešotų lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr. 1952 m. vasario 27 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 25 metams kalėjimo. Kalintas Vladimiro (Rusija) kalėjime. 1954 m. ištremtas į Pezmogo miškų ūkį Kortkeroso r., Komijos ASSR. 1956 m. paleistas, grįžo į Lietuvą.

Kazys Bizauskas (1893 02 14–1941 06 26) – 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Steigiamojo Seimo narys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės VI ministrų kabineto švietimo ministras, Lietuvos Respublikos Vyriausybės XX, XXI ministrų kabineto Ministro Pirmininko pavaduotojas.

1940 m. lapkričio 20 d. suimtas. Kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1941 m. birželio 26 d. sušaudytas prie Bigosovo geležinkelio stoties Polocko r., Baltarusijoje.

Valdemaras Vytautas Čarneckis (1893 01 09–1942 11 04) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės II ministrų kabineto Finansų ministerijos valdytojas, Steigiamojo Seimo narys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės IV, V ministrų kabineto susisiekimo ministras, Lietuvos Respublikos Vyriausybės X, XI ministrų kabineto užsienio reikalų ministras.

1941 m. birželio 14 d. suimtas. Kalintas Šiaurės Uralo lageryje Sverdlovsko srityje. 1942 m. lapkričio 4 d. sušaudytas Sverdlovske.

Kazimieras Jokantas (1880 10 23–1942 08 25) – Steigiamojo, Pirmojo, Antrojo, Trečiojo Seimo narys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės XI, XII, XXI ministrų kabineto švietimo ministras.

1941 m. birželio 14 d. suimtas. Kalintas Šiaurės Uralo lageryje Sverdlovsko srityje. 1942 m. rugpjūčio 25 d. sušaudytas Sverdlovske.

Vladas Rafaelis Jurgutis (1885 11 05–1966 01 09) – Steigiamojo Seimo narys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės VI, VII ministrų kabineto užsienio reikalų ministras. Nuo 1941 m. rugsėjo mėn. iki 1942 m. kovo mėn. – Generalinis tarėjas krašto ūkiui. Protestuodamas prieš vokiečių potvarkius iš pareigų pasitraukė.

1943 m. kovo 17 d. suimtas vokiečių gestapo. Išvežtas į Štuthofo (Lenkija) koncentracijos stovyklą. Kalinio Nr. 21321. 1945 m. grįžo į Lietuvą.

Zigmas Pranas Starkus (1892 10 12–1942 08 25) – Steigiamojo, Pirmojo, Antrojo, Trečiojo Seimo narys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės X ministrų kabineto vidaus reikalų ministras.

1941 m. birželio 14 d. suimtas. Kalintas Šiaurės Uralo lageryje Sverdlovsko srityje. 1942 m. rugpjūčio 25 d. sušaudytas Sverdlovske.

Antanas Tamošaitis (1894 08 18–1941 07 30) – Steigiamojo Seimo narys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės XX, XXI ministrų kabineto teisingumo ministras.

1940 m. liepos 12 d. suimtas. Išvežtas į Maskvą. 1941 m. liepos 30 d. sušaudytas Butyrkų kalėjime Maskvoje.

Leonas Bistras (1890 10 18–1971 10 18) – Pirmojo, Antrojo, Trečiojo Seimo narys, Pirmojo ir Antrojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės IX, X, XIV, XX ministrų kabineto švietimo ministras, Lietuvos Respublikos Vyriausybės XII ministrų kabineto Ministras Pirmininkas, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras.

1940 m. liepos 12 d. suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1941 m. kovo 8 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams lagerio. 1941 m. balandžio 1 d. išvežtas į Pečioros lagerį Komijos ASSR. 1944 m. kovo mėn. ištremtas į Atbasarą, Akmolinsko sr., Kazachijos SSR. Suimtas tremtyje. 1945 m. sausio 23 d. Karo Tribunolo nuteistas 5 metams lagerio. Tais pačiais metais, pritaikius amnestiją, paleistas. Grįžo į Lietuvą. Persekiotas saugumo pareigūnų. 1945–1949 m. – Vilniaus arkivyskupijos kurijos bibliotekos vedėjas. 1950 m. rugpjūčio 14 d. suimtas, kalintas Vilniuje. 1951 m. sausio 6 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas tremčiai. Ištremtas į Krasnojarsko kraštą. 1954 m. rugsėjo 6 d. paleistas. Grįžo į Lietuvą.

Stasys Šilingas (1885 11 23–1962 11 13) – Pirmojo ir Antrojo Seimo narys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės XIV, XVI, XVII ministrų kabineto teisingumo ministras.

1941 m. birželio 14 d. suimtas. Išvežtas į Tugačo Bolšaja Rečka lagerį, Sajano r., Krasnojarsko kr., vėliau – į Rešotų lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr. Nuo 1942 m. sausio 2 d. kalintas ir tardytas Kansko kalėjime Krasnojarsko kr. 1942 m. išvežtas į Temlagą Mordovijos ASSR. 1952 m. vasario 27 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 25 metams kalėjimo. Kalintas Vladimiro (Rusija) kalėjime. 1954 m. paleistas. Grįžo į Lietuvą. Nurodyta išvykti iš Lietuvos. 1954–1961 m. – tremtinys Dovbyše (Žitomiro r., Ukraina). 1961 m. grįžo į Lietuvą. 1962 m. lapkričio 13 d. mirė. Palaidotas Kelmės miesto kapinėse. 1999 m. rugpjūčio 27 d., iš Sibiro parvežus žmonos ir dukros palaikus, perlaidotas Ilguvos kapinėse Šakių r.

Vytautas Petrulis (1890 02 03–1941 12 03) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės III ministrų kabineto Finansų ministerijos valdytojas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės VII, VIII, IX, X ministrų kabineto finansų, prekybos ir pramonės ministras, Lietuvos Respublikos Vyriausybės XI ministrų kabineto Ministras Pirmininkas ir finansų ministras, Antrojo Seimo Pirmininkas.

1940 m. liepos 30 d. suimtas. Kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1941 m. kovo 1 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams lagerio. Kalintas Uchtos lageryje Komijos ASSR. 1941 m. rugsėjo 6 d. Komijos ASSR Aukščiausiojo teismo nuteistas aukščiausia bausme – sušaudyti. 1941 m. gruodžio 3 d. sušaudytas.

Jonas Pranas Aleksa (1879 12 25–1955 04 22) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės VI, VII, VIII ministrų kabineto žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, Trečiojo Seimo narys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės XIV, XV, XVI ministrų kabineto žemės ūkio ministras.

1940 m. liepos 12 d. suimtas. Kalintas Marijampolės, Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1941 m. birželio 23 d. išlaisvintas. Nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. – Vilniaus universiteto Ekonomikos mokslų fakulteto docentas. 1942 m. suteiktas profesoriaus vardas. 1942 m. okupacinei vokiečių valdžiai įteikė parengtą Memorandumą. 1942 m. gruodį suimtas vokiečių gestapo. Kalintas Eitkūnų ir Tilžės kalėjimuose. 1943 m. išvežtas į Berlyną. 1945 m. paleistas, grįžo į Lietuvą. 1945–1946 m. – Lietuvos SSR mokslų akademijos Žemės ūkio instituto vyr. mokslinis bendradarbis. 1948 m. gegužės mėn. ištremtas į Čeriomušką, Manos r., Krasnojarsko kr. 1953 m. atvyko į Svetlo Zelionoje (Parbigo r., Tomsko sr.) pas 1941 m. ištremtą šeimą. 1955 m. balandžio 22 d. mirė tremtyje. 1990 m. liepos 24 d. palaikai parvežti į Lietuvą. Perlaidoti Palangos miesto kapinėse.

Antanas Endziulaitis (1895 11 17–1942 12 10) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės XI, XII ministrų kabineto vidaus reikalų ministras, Trečiojo Seimo narys.

1941 m. birželio 14 d. suimtas. Kalintas Šiaurės Uralo lageryje Sverdlovsko srityje. 1942 m. gruodžio 10 d. sušaudytas Sverdlovske.

Jonas Masiliūnas (1899 05 13–1942 01 11) – Trečiojo Seimo narys, Seimo pirmasis sekretorius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės XXI ministrų kabineto susisiekimo ministras.

1941 m. birželio 14 d. suimtas. Išvežtas į Belbaltlago, vėliau – Oneglago lagerį (Archangelsko sr.). 1942 m. sausio 11 d. sušaudytas.

Kunigas Vladas Mironas (1880 06 22–1953 02 17) – 1918 m. Vasario 16-osios – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Trečiojo Seimo narys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės XVIII ministrų kabineto Ministras Pirmininkas, žemės ūkio ministras, Lietuvos Respublikos Vyriausybės XIX ministrų kabineto Ministras Pirmininkas.

1940 m. rugsėjo 12 d. suimtas. Kalintas Alytuje. 1940 m. rugsėjo 26 d. perkeltas į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą. 1941 m. birželio 23 d. išlaisvintas. 1941–1944 m. – Daugų Dievo Apvaizdos parapijos vikaras. 1944 m. rugpjūčio 23 d. suimtas. 1945 m. vasario 27 d. paleistas. 1945–1947 m. – Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas. 1947 m. sausio 3 d. suimtas. Kalintas Lukiškių kalėjime Vilniuje. 1947 m. rugpjūčio 23 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 7 metams kalėjimo. Išvežtas į Vladimiro kalėjimą (Rusija). 1953 m. vasario 17 d. mirė kalėjime.

Konstantinas Šakenis (1881 11 27–1959 07 07) – Trečiojo Seimo narys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės XIV, XV ministrų kabineto švietimo ministras, Ketvirtojo Seimo Pirmininkas.

1941 m. birželio 14 d. suimtas. Išvežtas į Rešotų lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr., vėliau – Taišetlago lagerį, Irkutsko sr. 1946 m. kovo 4 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų lagerio. 1951 m. gegužės 18 d. ištremtas į Zacharovką, Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr. 1953 m. ištremtas į Kiongą, Parbigo r., Tomsko sr. pas 1941 m. ištremtą šeimą. 1956 m. paleistas. Grįžo į Lietuvą.

Augustinas Voldemaras (1883 04 16–1942 12 16) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės I ministrų kabineto Ministras Pirmininkas, užsienio reikalų ministras ir krašto apsaugos ministras, Lietuvos Respublikos Vyriausybės II, III, IV, V ministrų kabineto užsienio reikalų ministras, Trečiojo Seimo narys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės XIV ministrų kabineto Ministras Pirmininkas, užsienio reikalų ministras, krašto apsaugos ministras.

1940 m. birželio 19 d. suimtas kartu su žmona.1940 m. birželio 22 d. išvežtas į Lubiankos kalėjimą Maskvoje. 1940 m. liepos mėn. ištremtas į Ordžonikidzę Šiaurės Osetijoje (Rusija). Nuolat sekamas. 1941 m. birželio 26 d. suimtas, kalintas ir tardytas Ordžonikidzės kalėjime. 1942 m. rugpjūčio 19 d. atvežtas į Butyrkų kalėjimą Maskvoje. 1942 m. gruodžio 16 d. mirė Butyrkų kalėjime. Žmona Matilda Voldemarienė mirė 1942 m. rugsėjo 25 d. Krasnovodsko miesto kalėjime.

Julius Čaplikas (1888 05 20–1941 07 30) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės XVII ministrų kabineto vidaus reikalų ministras, Ketvirtojo Seimo narys.

1940 m. liepos 12 d. suimtas. Kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1940 m. liepos 23 d. išvežtas į Maskvą. 1941 m. liepos 30 d. sušaudytas Butyrkų kalėjime Maskvoje.

Julius Indrišiūnas (1901 08 06–1945 01 04) – Ketvirtojo Seimo narys, Seimo vicepirmininkas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės XVIII, XIX ministrų kabineto finansų ministras.

1940 m. liepos 6 d. suimtas. Kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1941 m. balandžio 19 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams lagerio. Išvežtas į Vorkutos lagerį Komijos ASSR. 1943 m. birželio 12 d. paleistas iš lagerio, pripažinus invalidu. 1944 m. sausio 4 d. suimtas, kalintas Abezės, Sevpečlago lageriuose Komijos ASSR. 1945 m. sausio 4 d. mirė lageryje.

Antanas Merkys (1887 01 20–1955 03 05) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės III ministrų kabineto Krašto apsaugos ministerijos valdytojas, Lietuvos Respublikos Vyriaussybės IV, V, XIV ministrų kabineto krašto apsaugos ministras, Ketvirtojo Seimo narys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės XXI ministrų kabineto Ministras Pirmininkas.

1940 m. liepos 9 d. suimtas su žmona ir sūnumi. 1940 m. liepos 17 d. išvežti į Saratovą (Rusija). 1940–1952 m. kalinti Saratovo, Kirovo, Ivanovo, Butyrkų ir Vladimiro kalėjimuose (Rusija). 1952 m. balandžio 16 d. Ypatingojo pasitarimo nuteisti 25 metams kalėjimo. 1954 m. kovo mėn. iš kalėjimo paleistas sūnus. 1954 m. rugpjūčio 16 d. – A. Merkys su žmona. Grįžti į Lietuvą uždrausta. Apsigyveno Vladimiro mieste. 1954 m. rugpjūčio 26 d. A. Merkys dėl sunkios sveikatos būklės perkeltas į Melenkų (Vladimiro sr., Rusija) invalidų namus. 1955 m. kovo 5 d. mirė invalidų namuose.

Stasys Putvinskis-Pūtvis (1898 08 03–1942 04 04) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės XVII ministrų kabineto žemės ūkio ministras, Ketvirtojo Seimo narys.

1940 m. liepos 12 d. suimtas. Kalintas Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjime. 1941 m. gegužės 24 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams lagerio. 1941 m. birželio 14 d. išvežtas į Gorkio (dab. Nižnij Novgorodas, Rusija) kalėjimą. 1942 m. balandžio 4 d. mirė kalėjime.

Nuotraukos:
LRS kanceliarijos (Ilonos Šilenkovos)
Dalintis

Aktualijos

Visos muziejaus naujienos
2024-06-06

Ukmergėje pristatyta Antano Lukšos gyvenimo ir kovos istorija

Parodos
Skaityti
2024-05-20

Susitikimas su svečiu iš Kazachstano

Svečiai
Skaityti
2024-03-29

Vilniuje paminėtos masinių gyventojų trėmimų 75-osios metinės

Renginiai
Skaityti
Parodos „Tremties kryžiai“ fragmentas
2024-03-21

Spygliuoti kryžiai tremtiniams atminti

Parodos
Skaityti
2024-03-18

Komunizmo aukų muziejuje Vašingtone pristatyta muziejaus kilnojamoji paroda

Naujienos
Skaityti
2024-03-13

Vašingtone atidaroma paroda „Nuo sovietinės raudonos iki lietuviškos trispalvės: 50 kovos už laisvę metų“

Parodos
Skaityti
Žiūrėti visas